Szakkörök

 

Adatbázis-kezelési ismeretek tehetséggondozó foglalkozás

A tehetséggondozó foglalkozás az adatbázis kezelési ismeretek mélyebb megismerését teszi lehetővé, a tervezéstől a megvalósításig.
Iskolai keretek között nincs mód egy adatbázis elkészítése teljes folyamatának bemutatására. Ezt a hiányt pótolja a tehetséggondozó foglalkozás. A részvevők május végére képesek lesznek teljes adattárak létrehozására, pl. a könyveik nyilvántartására.

Szakkörvezető: Török Károlyné
Időpont: szerdánként 15.30 órától

 

Digitális filmes tehetséggondozó szakkör

A szakkörön résztvevő diákok megismerkednek a videóval, mely lehetőséget ad arra, hogy az utazásaikon, családi eseményeken, baráti találkozóikon felvett megismételhetetlen pillanatokat jó minőségben, közreadhatóan rögzítsék. A vágással és egy jó zenével olyan hangulatot tudnak teremteni a kisfilmjeiknek, amely felejthetetlenné teszi az adott témát nem csak maguknak, de a nézőiknek is. Ha egy gondolatot szeretnénk megosztani másokkal, vagy valamit népszerűsíteni akarnak, a mozgókép erre egy nagyszerű kifejezőeszköz, amit alapfokon megtanulnak használni céljaikra. A szakkör tagjai egy komoly lépést tesznek előre a videózás világában, és nem csak nézőként tudják szemlélni a világot, hanem alakítani a látványt a saját igényeik szerint.

Szakkörvezető: Goór Zsolt
Időpont: péntekenként 16.00 órától

 

Drámajáték szakkör

A drámajáték természetéből és eszközeiből fakadóan a szakkör fő célja, hogy hozzásegítse a tagokat, hogy minél gazdagabb személyiséggé váljanak, reális képük legyen önmagukról, s a világunkról anélkül, hogy eltűnne életükből a derű! Közben kicsit bepillantanak a „színházcsinálás” világába is.

Időpont: keddenként 13.30 óra
A szakkört vezeti: Siklósiné Hajóka Ágnes

 

ECDL Start felzárkóztató foglalkozás

A felzárkóztató foglalkozás az ECDL Select Start vizsgára készíti el a tanulókat, lehetőséget nyújtva ezen bizonyítvány megszerzésére.
2 csoport működik 9. illetve 10. évfolyamosok részvételével.

Szakkörvezető: Török Károlyné, Hantos András
Időpont: szerdánként 14.30 órától

 

Fotós szakkör

A fotózás minimális alapja a szakkör tevékenységének kiinduló pontja, ugyanis a „Milyen fényképezőgépet vegyek?”, „Mit tud a gépem automatikája és manuális lehetőségei?” kérdésekre adott válaszok.
Május végéig eljutnak a „Mitől lesz a fotó hangulatos, és mi teremt egyensúlyt?” „Mi a képi ritmus?” kérdésekre adott feleletekig, vagyis reményeink szerint akkor már ők készítik a képeket, s nem a gépük automatikája.
A szakkörzáró kiállításon bemutatják fotóikat.

Szakkörvezető: Goór Zsolt
Időpont: péntekenként 14.00 órától

 

Gyerekek, kamaszok és az iskola

Azokat a tárgyakat kutatják fel, azokat az írott forrásokat és szokásokat fejtik meg együtt, amelyek arról mesélnek, hogyan éltek egykoron a gyerekek, a kamaszok. Mivel játszottak, mit viseltek, milyenek voltak a hétköznapjaik, hogyan kapcsolódtak ki, mit jelentett számukra az iskola? Milyen volt „akkor”, „egykor” gyereknek lenni? Lázasan keresik a választ ezekre a kérdésekre, és együtt írják azokat a fejezeteket, amelyek kimaradtak a történelemkönyvekből.

Időpont: péntekenként 13 óra
A szakkört vezeti: Keszthelyiné Olasz Szabó Tímea

 

Hagyományőrző mesterségek és modern technikák

A szakkör neve: „Hagyományőrző mesterségek és modern technikák” sokat elárul a csoport tevékenységéről. A résztvevők ízelítőt kapnak például a fazekasság, szőttes készítés, intarziakészítés, ugyanakkor a képregény készítés, logó tervezés, karikatúra rajzolás technikájából is.
Olyan környezetünkben élő alkotókkal is találkoznak, akik hivatásuknak tekintik a múlt megőrzését, továbbadását.

Szakkörvezető: Richter László
Időpont: keddenként 14.00 órától

 

Helytörténeti szakkör

 A szakkör célja a történelmi Zala megyek múltjának, jelenlegi értékeinek, geopolitikai lehetőségeinek megismerése. Az ismeretszerzéssel párhuzamosan a „szűkebb hazához” való érzelmi, értelmi kötődés tudósítása, elmélyítése.

A programtervben szerepel:

 • Göcsej, Hetés elhelyezkedése, jellegzetes viselete, szellemi, tárgyi kultúrája.
 • Kiemelkedő mesterségek, gasztronómiai jellegzetességek.
 • Az őshonos növények, állatok.
 • Az egyes témák szakértőivel találkozók szervezése.

Szakkörvezető: Gyuriczáné Boczkó Ágnes
Időpont: csütörtökönként 15.30 órától

 

Honismereti szakkör

A szakkör keretében feldolgozásra kerül Lenti történelme egészen a kezdetektől napjainkig. Cél, hogy az ismeretszerzés közben erősödjék a fiatalok kötődése szűkebb szülőföldjükhöz, tiszteljék, lecseréljék, tevékenyen őrizzék a közeli és távoli múlt értékeit.
Személyes találkozások Lenti történelmét ismerő emberekkel és kiállítások szervezése tarkítja programjaikat.

Szakkörvezető: Simon Márta
Időpont: szerdánként 15 órától

 

Készség és személyiségfejlesztő szakkör 1. , 2. csoport

A készség- és személyiségfejlesztő tréninggel a serdülők számára elérhetővé válik az a kincs, mely segítségével az önmagukról kialakított tudáskörük bővül, és az eddig rejtett készségek, tudományok felfedezése elősegíti a pályaválasztásukat, sőt az élet bármely területén való sikeresebb közreműködésüket.

Főbb témakörök:

 • önismeret, társismeret
 • segítőim az úton
 • az ellenünk ható erők – stressz kezelés
 • a bennünk rejlő erők
 • céljaim és útiterveim

Szakkörvezető: Szabóné Balázs Mónika
Időpont: szerda, csütörtök 14.00 órától

 

Kommunikációs szakkör

A kommunikáció szakkörre azokat a tanulókat hívtuk, akik könnyen tartanak kapcsolatokat, és azokat, akik nem, azokat, akik el tudják fogadtatni magukat, és azokat, akik nem
A szakkör keretein belül jó kedvvel, játékosan, sok-sok humorral ismerkedtünk eme színes világgal, amelyben élünk. Sokat játszunk édes anyanyelvünkkel, ismerkedünk a művészetekkel és mindenféle kifejezési formával, tervezünk, alkotunk, barkácsolunk.
Kocsmázunk is, illetve vendéglátó ipari egységeket látogatunk, hogy megtapasztaljuk az etikett szabályait.
S hogy igazán jó kedvünk is legyen, játszunk, játszunk, játszunk…

Szakkörvezető: Vogl Mária
Időpont: keddenként 14.30

 

Kreatív ipar előkészítés-kézműves szakkör

A kézműves szakkör foglalkozásain a résztvevők megismerkednek a hagyományos népi kismesterségekkel és a modern iparműves, díszítőművészeti technikákkal is. Olyan technikákat sajátíthatnak el, melyeket tanórai keretben nincs mód kipróbálni, mert időigényesek vagy drágák. Kitűnő alkalom a kézügyesség, fantázia, kreativitás fejlesztésére. Minden alkalommal készülnek munkadarabok, amelyekkel a képzés végén kiállítás keretében mutatkozhatnak be az „alkotók”.

A foglalkozások főbb témakörei:

 • népi játékok készítése kukoricából
 • gyöngyfűzés, gyöngyszövés
 • fonalgrafika
 • körmönfonás, körmönszövés
 • textilfestés
 • papírplasztika, papírfestés
 • üvegfestés, porcelánfestés

Időpont: hétfőnként 16 óra
A szakkört vezeti: Takácsné Bodnár Ilona

 

Matematika felzárkóztató foglalkozás 1., 2. csoport

A foglalkozások célja az általános iskolai tananyag felelevenítése, átismétlése és ennek begyakorlása, valamint a középiskolai matematika alaposabb megértésének segítése. A lassabban haladó tanulók egyéni képességeit, fejlesztési lehetőségeit ilyen kis létszámú csoporton maximálisan figyelembe lehet venni.
Két csoport indul kilencedikes illetve tízedikes tanulóknak.

Szakkörvezető: Kovács Andrea
Időpont: keddenként 15.15 órától, szerdánként 13.30 órától

 

Meseíró, versíró és ezt illusztráló szakkör

Milne, a Micimackó íróját és Antoine de Saint-Exupéryt, a Kisherceg című kisregény szerzőjét követve nyomdokain haladva verseket, meséket „költögetnek”, kettős feladattal birkózna meg a gyermekek: verseket, meséket „költögetnek”, majd illusztrálják azokat.
Rajzokkal, festményekkel, sokszorosító grafikai eljárásokkal, papír kollázs ragasztással, szobrászati módozatokkal stb. keltik életre irodalmi vagy saját műveik szereplőit, mesevilágát.

Időpont: szerdánként 14.30 óra
A szakkört vezeti: Horváth Angéla

 

Néptánc szakkör

A táncórákon szűkebb hazánk, a zalai (sármelléki) táncok alaplépéseivel és e tájegység különböző tánctípusaival, a táncokhoz kapcsolódó énekkel, zenei kíséretekkel, népi játékokkal és népszokásokkal ismerkedhetnek a szakköri tagok
E munka során fejlődik esztétikai érzékük és művészeti előadásmódjuk. Vélhetően fogékonyság alakul ki a múlt és a jelen értékeinek befogadására.
A programtervben bemutatásra kerül, hogy a gyermekjátékokkal hogyan lehet előkészíteni, majd a polgári eredetű társastáncokban továbbvinni a csárdásban megjelenő páros forgást és a vele együtt járó irányváltást, illetve a szervesen kapcsolódó csalogatós (egymást kerülgető, elforduló, kiforduló) formát. Átfogó képet kapnak Zala megye fellelhető táncairól és Sármellékre fókuszálva az ottani csárdásról, valamint viseletről.
 

Szakkörvezető: Kiss Norbert
Időpont: csütörtökönként 17.30 órától

 

Ökológiai és környezetvédelmi szakkör

A szakkör célja, hogy a tanulók megismerjék az ökoiskolák működését, új ismereteket sajátítsanak el az ökológiával és a környezetvédelemmel kapcsolatba. Legyenek tájékozottak az élő és élettelen környezeti tényezőkről, azok károsító hatásairól, a megelőző módokról és különböző vizsgálati módszerekről. A szakköri foglalkozások végére tudatosuljon bennük a fenntarthatóság fontossága, és környezetünk jelenlegi állapotának megóvása, jobbá tétele.

Szakkörvezető: Soósné Bertalan Irén
Időpont: péntekenként 14.30 órától

 

Rajz és vizuális kultúra szakkör

Az elsődleges cél a gyermekek képességeinek feltárása és intenzív fejlesztése. Ebben fontos szempont az általános intellektuális képességek és a speciális képességek párhuzamos fejlesztése.
Szinte „észrevétlenül” kialakul a tárgy- és környezetkultúra iránti belső igényesség; az átélés, befogadás, esztétikai élményszerzés, értékőrzés.

Főbb témakörök:

 • színelméleti gyakorlatok, festés
 • sokszorosító grafikai eljárások, monotípia, linometszet
 • tanulmányok (arc, test) élő modell segítségével
 • grafikai tervezés, látványtervezés
 • a festészet anyagai: akvarell, akyl, olaj
 • a kollázs készítés fortélyai
 • kapcsolat a különböző művészeti technikák között

A szakkörzáró rendezvény kiállításán mutatják be alkotásaikat.

Szakkörvezető: Lovkóné Kiss Kármen
Időpont: hétfőnként 14.15 órától

 

Színjátszó szakkör

 A szakkörvezető tehetséges és kevésbé tehetséges fiatalokat is szívesen fogadott be csoportjába. Fő célja ugyanis hogy segítse a diákok érvényesülését az iskolában és iskolán kívül is (még színtereken is), ugyanis hasznos dolgokat tanulhatnak meg a próbák, előadás során a résztvevők, hogy hogyan kommunikáljanak egymással, hogyan létesítsenek emberi kapcsolatokat, hogyan érvényesüljenek, hogyan erősítsék önbizalmukat, csökkentsék lámpalázukat, hogyan dolgozzanak közösségben.
A pályázat szakkörzáró rendezvényén bemutatkoznak egy-egy rövid jelenettel.

Szakkörvezető: Tóth Sándorné
Időpont: keddenként 14.30 órától

 

Táblakezelési ismeretek tehetséggondozó foglalkozás

A foglalkozás az iskolai keretek között tanult táblázatkezelési ismeretek kiegészítésére nyílik lehetőség.
Olyan függvények alkalmazására is sor kerül, amelyekkel az Excel táblázatkezelők komolyabb feladatokra is lehet használni.

Szakkörvezető: Hantos András
Időpont: hétfőnként 15.00 órától

 

Újságíró szakkör

A szakkör egyik legfontosabb feladatának tekinti a tagok szembesítését eddig médiahasználati szokásainkkal. Segítséget nyújt a média – különös tekintettel az írott sajtó – világában történő eligazodásához.
Programtervükben szerepel még a média történetének áttekintése, legnagyobb óraszámban pedig az újságírás műfajainak ismerkednek elméletben és gyakorlatban. Május végén egy saját újságot is megjelentetnek.

Szakkörvezető: Dányi József
Időpont: péntekenként 15.00 órától

 

 Világok táncai szakkör

A tánc egészség, a tánc öröm, a tánc művészet.
A táncosoknak lehetősége nyílik önmaguk megismerésére, határaik feszegetésére, megtapasztalhatják a befektetett munka és sikerélmény egyenes arányát, valamint sok-sok közösségi élményben is részesülhetnek.
A diákok megtanulják az ír zene és ritmusvilág alapvető egységeit, így a képzés egyik része kimondottan zenei jellegű ismereteket ad, melyek a light (könnyű cipős) és haevy (sztepp) táncok elsajátításához elengedhetetlenek.
A sztepptánc bonyolult műfaj, hisz nemcsak a mozgáshoz kell koncentrálni, hanem ezzel egyidőben egy ritmushangszeren is játszani kell: a cipőkön!
Ezért van rendkívül nagy hangsúly a ritmikai gyakorlatokon, ráadásul az ír zenében egy nem mindennapi, változatos és izgalmas ritmusvilágot fedezhetnek el a növendékek.

Szakkörvezető: Tihanyi Andrea
Időpont: szombatonként 13.00 órától